Uslovi i pravila učestvovanja u Herbafast Academy

Pravila nagradne igre „Herbafast Academy“  

Član 1.

Priređivač nagradne igre u robi i uslugama pod nazivom „Herbafast academy” (u daljem tekstu: „Nagradna igra”) je Proton System , Viline bode bb, 11000 Beograd, matični broj 17234498, PIB: 100256884 (u daljem tekstu: „Priređivač”).

Član 2.

Ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača nagradne igre, način priređivanja, nagradni fond, uslovi za učešće, način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri, kao i druga pitanja od značaja za priređivanje nagradne igre.

NAZIV, VREME TRAJANjA I TERITORIJA NA KOJOJ SE PRIREĐUJE NAGRADNA IGRA

Član 3.

Priređuje se Nagradna igra pod nazivom „Herbafast Academy”.

Nagradna igra se priređuje na teritoriji Republike Srbije u periodu od 18.05.2018. godine do 15.06.2018. godine.

Svrha priređivanja Nagradne igre je reklamiranje proizvoda – Herbafast, radi njegove bolje prezentacije potrošačima i ostvarivanja značajnijih komercijalnih učinaka.

USLOVI ZA UČESTVOVANjE U NAGRADNOJ IGRI

Član 4.

U nagradnoj igri mogu učestvovati svi građani Republike Srbije, koji imaju stalno mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije, koji prihvataju Pravila nagradne igre i koji su kupili Herbafast, proizvod Priređivača.

U Nagradnoj igri ne mogu učestvovati lica koja su u stalnom radnom odnosu ili na drugi način rade u Proton System i članovi njihove uže porodice, koji žive sa njima u zajedničkom domaćinstvu; lica koja su u stalnom radnom odnosu ili na drugi način rade kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji nagradne igre, i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje nagradne igre, te njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.

Učešćem u nagradnoj igri, svi učesnici prihvataju njena pravila.

OPIS NAGRADNE IGRE

Član 5.

Nagradna igra se priređuje kroz izvlačenje, koje će biti organizovano 15.6.2018. godine.

Član 6.

Pravo na učešće u izvlačenju nagrada u Nagradnoj igri imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja ostvare kupovinu minimum:

-3 kutije Herbafast Lady ili Gentlman ili

-6 kutija Herbafast Fiber proizvoda

Ovi proizvodi moraju biti kupljeni odjednom, odnosno proizvodi treba da budu na istom računu.

Kao dokaz moraju imati fiskalni račun ne stariji od 1. marta 2018. godine.

Potrošač postaje učesnik nagradne igre, ukoliko u periodu trajanja nagradne igre od 18.5. – 15.6.2018. pošalju fotografiju računa sa kupljene 3 kutije Herbafast Lady ili 3 kutije Herbafast Gentleman ,ili 6 kutija Herbafast fiber proizvoda, i osnovne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja i broj telefona) na e-mail adresu hfacademy@herbafast.com . Svi učesnici koji u toku trajanja nagradne igre pošalju mail sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka.

Fotografija računa je ispravna ukoliko su vidljivi artikli koji su kupljeni, i broj računa sa datumom.

Učesnik je dužan da sačuva original račun, kao dokaz o kupovini.

Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri na internet stranici www.herbafast.com.

Jedan učesnik može učestvovati u nagradnoj igri sa neograničenim brojem računa. Jedan račun sa odgovarajućim sadržajem predstavlja jednu mogućnost dobitka nagrade. Odštampan, svaki račun će biti spakovan u posebnu kovertu, gde će opšti podaci (ime, prezime, adresa i broj telefona) biti vezani sa jedinstvenim brojem računa.

Član 7.

Nagrada je vaučer za putovanje na Krit, za dve osobe, u periodu 27.7-6.8.2018. sa polupansionom, sa obezbeđenim avionskim prevozom i svim plaćenim taksama.

Član 8.

NAČIN I POSTUPAK OSVAJANjA, ODNOSNO UTVRĐIVANjA DOBITAKA

U izvlačenju nagradne igre učestvuju svi mailovi sa odgovarajučim sadržajem, koji su blagovremeno pristigli na mail adresu (u periodu od 18.5. u 00.01č do 14.6. u 23.59č) koju je odredio Priređivač. Svaki učesnik koji je ispravno poslao fotografiju računa i osnovne podatke dobiće povratni mail, kojim će mu biti potvrđeno da je postao učesnik nagradne igre.

Priređivač ne snosi odgovornost u slučaju da mail iz bilo kog razloga ne stigne na traženu adresu ili ne stigne blagovremeno, te u tom slučaju ne učestvuje u izvlačenju.

Sve pristigle fotografije računa sa generalijama potrošača će biti odštampane i spakovane u iste bele koverte od strane priređivača. Uz prisustvo tročlane komisije koju je odredio Priređivač.

Izvlačenje dobitnika glavne nagrade

Izvlačenje dobitnika nagrade biće vršeno:

Javno, u restoranu na Adi ciganliji uz direktan prenos na FB stranici @Herbafastsrbija. U prisustvu Komisije koju imenuje Priređivač i koja će kontrolisati i evidentirati tok izvlačenja nagrade i o tome sačiniti zapisnik.

Objavljivanje dobitnika biće vršeno na internet strani www.herbafast.com najkasnije u roku od 3 radna dana od dana izvlačenja.

Izvlačenje i utvrđivanje rezervnih dobitnika nagrade

Biće izvučena 2 rezervna dobitnika nagrade.

Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Drugi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik i prvo izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Izvlačenje nagrada se obavlja tako što se od svih koverata, koje se nalaze u bubnju izvlači nagrada.

Komisija, imenovana od strane Priređivača koja prisustvuje javnom izvlačenju, nakon izvlačenja, vrši proveru ispunjenosti uslova za učešće navedenih u članu 6. ovih Pravila.

Priređivač zadržava pravo da izvrši naknadnu proveru ispravnosti fiskalnih računa, odnosno potvrda o plaćanju karticom (”slipova”), te ukoliko utvrdi njihovu neispravnost, učesniku čija je koverta izvučena biće uskraćeno pravo na nagradu, a nagrada će biti preneta prvom rezervnom dobitniku.

Priređivač zadržava mogućnost provere transakcije kod trgovca i/ili banke koja je procesuirala transakciju, a takođe može proveriti sa bankom koja obrađuje transakciju da li je trgovac poništio (stornirao) transakciju.

U slučaju da Priređivač utvrdi neispravnost fiskalnih računa, odnosno potvrda o plaćanju karticom („slipova“), Komisija će učesnika čija je koverta izvučena, pisanim putem obavestiti da nema pravo na nagradu u skladu sa ovim Pravilima.

NADZOR NAD POSTUPKOM IZVLAČENjA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

Član 9.

O ishodu utvrđivanja dobitnika vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime, adresu i JMBG dobitnika, te naziv i vrednost nagrade dobitnika.

Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre sprovodi komisija od tri člana, i to:

  1. Mirjana Radnić Stepanović, predsednik komisije
  2. Ivan Miljanić, član
  3. Zoran Stamenović, član

NAČIN OBJAVLjIVANjA REZULTATA NAGRADNE IGRE I PREUZIMANjE NAGRADE

Član 10.

Fond dobitaka nagradne igre i rezultati igre biće objavljeni u roku od 3 radna dana od dana izvlačenja, na internet stranici www.herbafast.com.

Član 11.

OBAVEŠTAVANjE DOBITNIKA O OSVOJENIM NAGRADAMA

Postupak obaveštenja dobitnika dnevnih i nedeljnih nagrada

Nakon utvrđivanja dobitnika nagrade, a najkasnije u roku od 5 radnih dana, priređivač će obavestiti dobitnika na broj mobilnog telefona koji je naveo u prijavi. I putem e-mail adrese sa koje je poslao prijavu, o nagradi koju je osvojio.

Priređivač će dobitnika obavestiti pozivanjem navedenog broja mobilnog telefona minimum dva uzastopna dana za redom u različito vreme, a ukoliko se dobitnik ne javi na telefonski poziv priređivača, priređivač će mu poslati sms kojim će ga obavestiti da je dobitnik nagrade u ovoj nagradnoj igri i pozvati ga da se javi najkasnije do 30.06. 2018. godine u 17č na telefon Call Centra priređivača na broj 011/2070-801 u vremenu od 09:00 do 17:00 časova, od ponedeljka do petka, osim u vreme državnih praznika, i ovlašćenom licu Priređivača saopšti svoje ime i prezime, adresu prebivališta, jedinstveni matični broj građana, kontakt telefon, te dostavi fiskalni račun sa isečkom za proces validacije.

Dobitnik nagrade, vaučer za putovanje mogže preuzeti najkasnije do 30.06.2018. godine.

Ukoliko se dobitnik ne javi u ostavljenom roku, gubi pravo na istu.

Ukoliko se dobitnik nagrade ne javi priređivaču u ostavljenom roku, gubi pravo na nagradu, koja će biti dodeljena rezervnom dobitniku, kao što je objašnjeno u članu 8 ovih Pravila.

Nakon što dobitnik glavnie nagrade bude obavešten o osvojenoj nagradi, vaučer za putovanje može preuzeti u prostorijama Priređivača na adresi Viline vode bb, industrijska zona, Beograd.

Zajedničke odredbe u vezi sa preuzimanjem nagrade

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade i da ovlašćenom licu pokaže na uvid original fiskalni račun, a kao dokaz o izvršenoj kupovini.

Nagrada se ne može preneti na drugu osobu. Ukoliko izvučeni dobitnik iz bilo kog razloga ne može da putuje, nagrada se prenosi na prvog rezervnog dobitnika.

Pri preuzimanju nagrade dobitnik, potpisuje izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane sa preuzimanjem nagrada.

Osvojenu nagradu dobitnik ne može zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

Ime dobitnika nagradne igre, biće objavljeno u dnevnom listu „Kurir“.

Momentom preuzimanja nagrade od strane dobitnika smatraće se da je Priređivač u potpunosti ispunio obaveze prema dobitniku predviđene Zakonom o igrama na sreću i pravilima ove nagradne igre.

U slučaju nepreuzimanja nagrade u navedenom roku, smatraće se da je Priređivač ispunio svoje obaveze prema dobitniku koji nije preuzeo nagradu u ostavljenom roku.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je dužan da potvrdi svoj identitet važećom ličnom ispravom.

Za nagradu jemči Priređivač nagradne igre

NAČIN OBAVEŠTAVANjA UČESNIKA U IGRI O PRAVILIMA IGRE

Pravila igre biće objavljena u dnevnom listu „Kurir“ koji se distribuira na teritoriji cele Srbije i na internet stranici www.herbafast.com , najmanje 15 dana pre početka nagradne igre.

OSTALE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI PRIREĐIVAČA

Član 12.

Priređivač je dužan da po završetku Nagradne igre, u zakonom propisanom roku od 15 dana dostavi Upravi za igre na sreću, izveštaj o utvrđivanju rezultata igre, na način definisan članom 114. Zakona o igrama na sreću (”Sl. glasnik RS” br 88/2011 i 93/2012 – dr. zakon).

Član 13

Priređivač se obavezuje da umesto dobitnika plati porez na dobitak od igara na sreću.

Član 14.

Učesnici u nagradnoj igri prihvataju prava i obaveze iz ovih Pravila samim učestvovanjem u nagradnoj igri.

Učesnici u nagradnoj igri prihvataju da se čin primoredaje nagrada, odnosno potvrde o dobitku u ovoj nagradnoj igri, izvrši u direktnom prenosu na FB stranici @Herbafastsrbija , odnosno da se sačini video zapis o uručenju nagrade.

Priređivač može koristiti ime i prezime dobitnika nagrade, kao i njegove fotografije ili video zapise koji su u vezi sa učestvovanjem u Nagradnoj igri, i to u promotivne svrhe, putem svih medija i bez naknade, u svemu u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (”Sl. glasnik RS” br 88/2011 i 93/2012 – dr. zakon) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.glasnik RS“ br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012).

Član 15.

Priređivač može da jednostrano otkaže Nagradnu igru, uz javno obaveštavanje, ukoliko je došlo do okolnosti koje imaju karakter više sile.

U slučaju da nastupe okolnosti koje imaju karakter više sile dodela i distribucija nagrada biće odmah obustavljena, te će Priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.

U slučaju otkazivanja ili prekida Nagradne igre, troškovi ili eventualna šteta učesnicima u Nagradnoj igri se neće nadoknađivati, niti će se Nagradna igra održati.

Član 16.

Priređivač se obavezuje da u priređivanju Nagradne igre obezbedi sprovođenje svih pravila društvene odgovornosti u svemu u skladu sa zakonom, posebno u delu zaštite maloletnika i zaštite podataka o ličnosti učesnika.

Član 17.

ISKLjUČENjE ODGOVORNOSTI U SPOROVIMA

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik-igrač ostvarivati bilo kakva prava prema priređivaču.

Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

TROŠKOVI

Troškove organizovanja nagradne igre snosi priređivač.

OBJAVLjIVANjE

Pravila nagradne igre biće deponovana kod priređivača.

Član 18.

Ova Pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Uprave za igre na sreću (Saglasnost daje uprava – član 108 st.1 Zakona) (Ministar bliže propisuje način utvrđivanja uslova za dobijanje saglasnosti – član 109. st.2.).

Član 19.

Ova Pravila Nagradne igre biće objavljena u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, odnosno najkasnije 15 dana pre otpočinjanja nagradne igre u dnevnom listu ”Kurir” i na internet stranici nagradne igre www.herbafast.com i Priređivača.

*Proton System zadržava pravo minornih izmena u pravilniku do početka evidentiranja prijava.